ISO 9001 : 2015

 

 

               วันนี้ บริษัท สมาร์ทโฟโต้ปริ้น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปกประกาศนียบัตร สมุดเขียนตราโรงเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบริษัทที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสำหรับการรับบริการจากลูกค้าทุกท่าน

  

                                                        

 

 

Visitors: 27,323